Logo

Slovakia Lions - letné kempy


Slovakia Lions s 14-ročnou tradíciou na trhu Vás pozýva na letné kempy.

O3 ZÓNA čistenie ozónom >>


Tvoja hokejová výstroj bez zápachu a baktérií

Nábor mladých hokejistov >>


CHCEME ŤA! Príď a vyskúšaj si byť medzi hokejovými talentami

Požičovňa brankárskej výstroje! >>


Máš partiu a chýba ti brankár? U nás máš k dispozícií brankársku výstroj, v ktorej môžeš plnohodnotne odchytať svoj zápas alebo tréning!

Chceš si zahrať hokej? Pridaj sa k partii! >>


Po kliknutí na článok sa zobrazí zoznam hokejových partií, termíny a časy ich ľadov a tiež kontakt na ich jednotlivých manažérov.

NOVÉ! Hygienické opatrenia platné od pondelka 2.11.2020

 

HYGIENICKÉ OPATRENIA COVID-19

Na základe rozhodnutia Úradu vlády SR s účinnosťou od pondelka 2.11.2020 platia nasledovné hygienické opatrenia v prevádzke JL aréna:

  1. Do vnútorných priestorov je možné vstúpiť len po predložení dokladu o negatívnom výsledku testu na COVID-19 (Certifikát MZ SR z celoplošného testovania, PCR test vykonaný od 29.10 do 8.11). Táto povinnosť neplatí pre výnimky uvedené dole v Poznámke.
  2. Do vnútorných priestorov je možné vstúpiť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka). Táto povinnosť je počas celej doby pobytu vo vnútorných priestoroch s výnimkou pobytu na ľadovej ploche.
  3. Pri vstupe do prevádzky je potrebné si aplikovať dezinfekciu na ruky.
  4. Zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m.
  5. Pred vstupom do prevádzky je každá osoba povinná registrovať sa do evidencie osôb, ktoré idú na ľad
  6. Vstup k ľadovej ploche z prevádzky baru je uzavretý.

Schválili:

Ing. Jozef Kasanický - riaditeľ                

JL aréna s.r.o.          

 

Poznámka:

Zákaz sa nevzťahuje na: 

a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“, 

b) osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“, 

c) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh, 

d) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020, 

e) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15. októbra 2020, 

f) dieťa do desiatich rokov veku, 

g) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, 

h) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, 

i) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, 

j) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, 

k) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, 

l) osobu, ktorá má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast, 

m) vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt), Čiastka 12/2020 Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 27 

n) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, 

o) vstup do zariadenia za účelom vykonania testu na ochorenie COVID-19, 

p) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby, 

q) vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy, 

r) vstup dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

s) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy.

 
[pridané: 25.09.2020]