GDPR

Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci JL aréna s.r.o. so sídlom: Vajanského 4631/13 B 03101, Liptovský Mikuláš . Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime:

 • všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”);[1]
 • vzhľadom na naše postavenie a špecifické úlohy, ktoré vykonávame sa na niektoré účely spracúvania osobných údajov vzťahuje aj tretia časť zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov.

Tieto podmienky ochrany súkromia a účely v nich vymedzené sa vzťahujú na prevádzku JL aréna s.r.o. pri spracúvaní osobných údajov.

Organizačná zložka

Korešpondenčná adresa

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

JL aréna s.r.o.

Vajanského 4631/13 B

03101, Liptovský Mikuláš

Ing. Jozef Kasanický

kasanicky@jlarena.com

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na kasanicky@jlarena.com alebo poštou na adresu nášho sídla. Vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb je príslušná zodpovedná osoba pôsobiaca v uvedených organizačných zložkách.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účel

Právny základ

Súvisiace predpisy

odvody do sociálnej poisťovne

zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovomsporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanci úradu, manželia alebo manželky zamestnancov úradu, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby

odvody do zdravotnej poisťovne

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zamestnanci úradu, manželia alebo manželky zamestnancov úradu, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby

personalistika a mzdy

zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce

uchádzači o prijatie do pracovného pomeru, zamestnanci pracovne zaradení u prevádzkovateľa, manželia a manželky pracovníkov , blízke osoby, bývalí zamestnanci

Kamerový systém

Čl. 6 ods. 1 písm. f)  GDPR , ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.

zamestnanci, iné osoby v prípade ich pohybu v monitorovanom priestore v objektoch alebo pred objektmi prevádzkovateľa

Zmluvy

Plnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Fyzické osoby, ktoré sú zmluvnou stranou

Účtovné doklady

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) 

osoby, ktorých údaje sú alebo môžu byť súčasťou účtovnej dokumentácie spracúvanej podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä zamestnanci a príslušníci ZVJS, odsúdení vykonávajúci prácu

 

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Pri všetkých vyššie uvedených účeloch spracúvania spracúvame v prvom rade osobné údaje v zmysle základnej definície osobných údajov podľa čl. 4 ods. 1 GDPR (tzv. „bežné“osobné údaje). Sme však oprávnení spracúvať aj osobitné kategórie osobných údajov (tzv. „citlivé“ osobné údaje) a prirodzene aj osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky v zmysle čl. 10 GDPR napr. na nižšie uvedené účely:

Účel Kategória osobných údajov

odvody do sociálnej poisťovne

bežné osobné údaje

odvody do zdravotnej poisťovne

bežné osobné údaje

personalistika a mzdy

bežné osobné údaje, najmä osobné údaje uvedené v životopise, údaje o mzde , údaje o pracovnej kvalifikácii, údaje o dosiahnutom vzdelaní, údaje o vzdelávaní
-údaje o pracovnej neschopnosti,
- pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti
- údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné meno, adresa, dátum narodenia, rodné číslo,
- údaje o priznaní dôchodku a druhu dôchodku,

Kamerový systém

bežné osobné údaje (obrazové, príp. aj zvukovo-obrazové záznamy spôsobilé identifikovať dotknutú osobu)

Zmluvy

bežné osobné údaje obsiahnuté v zmluvnej dokumentácii

Účtovné doklady

bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou účtovných dokladov

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Len v rámci súhlasu dotknutej osoby a v súlade s účelom spracovania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom. V prípade vyhotovenia obrazového záznamu z kamerového systému je viditeľne umiestnená ceduľka o tom že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Pri zabezpečovaní bežnej administratívnej agendy prevádzkovateľa (napr. účely personalistiky a mzdy a pod) poskytujeme osobné údaje v nevyhnutnej miere aj poskytovateľom služieb ako napr.:

 • Mzdové a účtovné spoločnosti;  
 • Iné orgány verejnej moci oprávnené na základe zákona.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané iba v rámci možností, ktoré nám osobitná právna úprava dovoľuje.

Ďalej sme v zmysle § 68 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný raz za tri roky preveriť, či spracúvané osobné údaje sú naďalej potrebné na plnenie úloh na účely trestného konania. V prípade záujmu o informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený prevádzkovateľom. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

„Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

„Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak je spracúvania založené na právnom základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR ako aj proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ustanovujú všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek. Výkon Vašich práv podľa GDPR je viazaný iba na účely spracúvania osobných údajov na právnych základov podľa GDPR. Výkon Vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov je viazaný iba na účely spracúvania osobných údajov na právnych základov podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte vo všeobecnosti najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR alebo § 61 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje a právo získať prístup k týmto údajom. Právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame máte iba pri spracúvaní osobných údajov podľa GDPR.
 • Na základe § 63 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov môže prevádzkovateľ úplne alebo čiastočne obmedziť právo na prístup k osobným údajom, ak:
 • je to potrebné na ochranu práv iných osôb.
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 62 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje.
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR § 62 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku prípadne paragrafe a neuplatňuje sa žiadna z výnimiek.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR § 62 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku prípadne paragrafe.
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b).
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ je povinný písomne informovať dotknutú osobu o zamietnutí práva na opravu, práva na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a o dôvodoch zamietnutia. Túto povinnosť si prevádzkovateľ nemusí splniť, ak:

 • je to potrebné na ochranu práv iných osôb.

Takisto máte právo kedykoľvek podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (podľa § 100).Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk.  Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk, 02/3231 3220.

Automatizované individuálne rozhodovanie

Podľa našich najlepších vedomostí nedochádza v našich podmienkach k rozhodovaniu, ktoré je založené na výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali v zmysle čl. 22 GDPR.

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky. Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia  sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť.  implementoval všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ vytvoril tieto podmienky ochrany súkromia z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb. Prevádzkovateľ pravidelne tieto podmienky ochrany súkromia reviduje a aktualizuje, pričom platí vždy aktuálna verzia Podmienok ochrany súkromia. Aktuálne verzia je vždy zverejnená na webovej stránke www.jlarena.com.

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.05.2018.