Spúšťame prihlasovnie do LHBL - Liptovskej hokejbalovej ligy

Liptovská hokejbalová liga (ďalej len „LHBL”) je organizovaná spoločnosťou JL aréna s.r.o., ktorá zároveň vlastní ochrannú známku na logo a názov a ich použitie bez súhlasu spoločnosti je nezákonné. 

Link na registráciu: Registračný formulár - klikni

1. Herný systém

LHBL je určená pre všetkých hráčov bez rozdielu výkonnosti. Hracími dňami sú utorok, štvrtok, sobota. Zápasy sa odohrávajú na zimnom štadióne JL Aréna a Titan aréna v Liptovskom Mikuláši.  Súťaž sa hrá systémom každý s každým 2-4 krát podľa počtu prihlásených tímov. Víťaza ligy určí konečná tabuľka po odohratí finálového zápasu.

1.1 Termín hracej doby    

Prvé kolo LHBL sa odohrá 16.04.2022 a posledné 26.06.2022.

Časy utorkových zápasov:

18:00 – 19:30

19:20 – 21:00

Časy štvrtkových zápasov:

18:00 – 19:30

19:20 – 21:00

Časy sobotných zápasov:

17:00 – 18:30

18:30 – 20:00

 

2. Pravidlá a organizácia LHBL

2.1 Súpiska a zápis o stretnutí

Každý tím je povinný do 20.03.2022 odovzdať súpisku na predpísanom tlačive, ktoré bude zaslané každému tímu, ktorý sa do LHBL na sezónu 2022 zaregistruje. Táto súpiska musí obsahovať minimálne 12 hráčov a jedného brankára, maximálne 27 hráčov a 3 brankárov. Každý tím, ktorý bude chcieť dopisovať súpisku po termíne registrácie musí bezodkladne vopred informovať výkonný výbor LHBL o dopísaní hráčov do povoleného limitu 27 hráčov a 3 brankárov. Prestupy hráčov počas sezóny sú zakázané.

Pred začiatkom každého stretnutia je zástupca/kapitán tímu povinný prísť k časomeračovi a vyznačiť v zápise o stretnutí zoznam hráčov s číslom dresu, ktorí skutočne nastupujú na stretnutie (musí súhlasiť so základnou súpiskou). Na zápas nesmie nastúpiť hráč, ktorý nie je na súpiske. Po zápase kapitán mužstva odkontroluje správnosť zápisu a svojím podpisom potvrdí, že všetky údaje sú správne prípadne písomne vznesie pripomienky.

2.2 Obmedzenia a povolenia štartu hráčov

Veková kategória Jarnej hokejbalovej ligy pre súťažný ročník 2022: hráči narodení 1. 1. 2005 a starší. 

2.3 Výstroj hráča

Rovnaká sada dresov. Chrániče holení minimálne futbalové riadne zakryté štucňami, rukavice hokejové alebo hokejbalové (nesmú byť futbalové, cyklistické a pod.), hráčska prilba pre hráčov je povinná, pre hráčov mladších ako 18 rokov je povinná hráčska prilba s mriežkou.

2.4 Zápas

Na zápas musí nastúpiť minimálne 9 hráčov a 1 brankár a maximálne 20 hráčov a dvaja brankári. Ak tím nemá k dispozícii 9 hráčov, alebo brankára, zápas bude skontumovaný 5:0 v neprospech tímu. 

Hrací čas je 3 x 15 minút čistý čas (oficiálna hracia doba zápasov Slovenskej Hokejbalovej Únie). Prestávka medzi tretinami trvá 5 minút.

Pokiaľ zápas skončí nerozhodne nasledujú nájazdy po 3 hráčoch. Ak sa nerozhodne Ďalej už len po 1 až do rozhodnutia. Víťazný tím získa za výhru v riadnom hracom čase 3 body, za výhru v nájazdoch 2 body a porazený tím v nájazdoch 1 bod. 

Pri konečnom poradí tabuľky rozhodujú následovné atribúty:

1.) počet bodov

2.) vzájomné zápasy

3.) skóre zo vzájomných zápasov

4.) celkové skóre

5.) vyšší počet víťaztiev

6.) žreb

2.5 Pravidlá hry a tresty

Platia hokejbalové pravidlá Slovenskej hokejbalovej únie. Prípadné zmeny sú možné aj počas súťaže len v prípade, že sú schválené na stretnutí zástupcov ligy. 
2.5.1 Zastavenie hráčskej činnosti v prípade udelenia trestu:

Prvý osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové správanie podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f (opustenie trestnej alebo hráčskej lavice):

zákaz činnosti na najbližší 1 zápas nepodmienečne

Druhý osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové správanie podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f 

(opustenie trestnej alebo hráčskej lavice):

finančná pokuta 30 EUR + 1 zápas nepodmienečne, alebo zákaz činnosti na najbližšie 3 zápasy

Tretí osobný trest v sezóne na 10 minút, resp. do konca stretnutia za nešportové správanie podľa pravidla 550b,c,d,e plus podľa pravidla 562c,d,e,f (opustenie trestnej alebo hráčskej lavice):

zákaz činnosti na 5 zápasov nepodmienečne bez možnosti vykúpenia, každé ďalšie opakovanie navyše sa trestá zákazom činnosti na 5 zápasov nepodmienečne bez možnosti vykúpenia trestu a možná dodatočná sankcia od Disciplinárnej komisie.

Prvý väčší trest v sezóne na 5 minút

zákaz činnosti na 1 zápas

Druhý väčší trest v sezóne na 5 minút

zákaz činnosti na 3 zápasy + rozhodnutie disciplinárnej komisie

2.5.2 Ďalšie dojednania

V prípade, ak bol osobný trest na 10 minút uložený súčasne s väčším 5 minútovým trestom aplikujú sa disciplinárne postihy stanovené pre väčší 5 minútový trest.

Pokiaľ sa hráč zapojí do fyzického konfliktu s vyšším trestom, bude postihnutý finančnou pokutou 50 EUR alebo dištancom na 3 zápasy nepodmienečne. 

Za verbálny útok na rozhodcu udelí rozhodca automaticky trest v hre a hráčovi bude udelená finančná pokuta 30€, alebo zákaz činnosti na 3 zápasy nepodmienečne, pri opakovanom verbálnom útoku bude hráč potrestaný suspendovaním do konca súťažného ročníka.

Akákoľvek inzultácia (napadnutie, opľutie a pod.) rozhodcu, časomerača, súperovho trénera, organizátora a činovníka ligy bude potrestaná vylúčením hráča do konca súťažného ročníka a povinnosťou zaplatiť pokutu 100 EUR inak bude doživotne vylúčený z LHBL.

S rozhodcom smie komunikovať len kapitán tímu, vo výnimočných prípadoch jeho asistenti. 

Disciplinárna komisia má možnosť podľa závažnosti jednotlivých priestupkov rozhodnúť o predĺžení trestu, najmä pri hrubých a/alebo úmyselných zákrokoch ohrozujúcich zdravie hráčov, a to aj v prípade ak nedôjde k žiadnemu zraneniu protihráča. Každé zranenie hráča na ľadovej ploche je Disciplinárna komisia povinná prerokovať a informovať o záveroch zástupcov mužstiev v Komisii LHBL.

Pokiaľ tím predčasne ukončí sezónu a prestane nastupovať na zápasy, všetci hráči daného tímu dostanú zákaz činnosti v LHBL na nasledujúcu sezónu.

každý zo zúčastnených zodpovedá za svoje vlastné zdravie a vlastné konanie. Za prípadné ÚMYSELNÉ AJ NEÚMYSELNÉ ZÁKROKY nenesie zodpovednosť ani VV LHBL, ani rozhodca, a preto by sa jednotlivé zákroky mohli kvalifikovať ako úmyselné ublíženie na zdraví. Zároveň berie každý hráč na vedomie, že v prípade ublíženia na zdraví, alebo iných udalostí (úrazov), nesie každý účastník LHBL svoju vlastnú zodpovednosť v súlade s platnou slovenskou legislatívou a je si vedomý, že môže čeliť prípadnej súdnej žalobe v občianskoprávnom, resp. trestnoprávnom konaní.

3. Štartovné 

Štartovné pre každý tím je stanovené vo výške 560 € kde každý tím odohrá 14 zápasov. Vyraďovacia časť od 2. kola sa bude uhrádzať samostatne. Štartovné je potrebné uhradiť v termíne do 31.3.2022.

4. Riadiace orgány súťaže

4.1 Výkonný výbor LHBL

Výkonný výbor LHBL (ďalej len „VV LHBL”) je riadiacim orgánom LHBL a má na starosti tvorbu stanov LHBL a kontrolu dodržiavania pravidiel, podmienok a stanov LHBL počas ktoréhokoľvek stretnutia LHBL. Členovia VV LHBL budú dozerať na zápasy, tímy a rozhodcov. Členovia majú právo sa písomne vyjadriť do zápisu o stretnutí v prípade zaznamenania nezrovnalostí. 

 

Výkonný výbor LHBL tvorí:

Ing. Jozef Kasanický - predseda

Tomáš Paprčka - podpredseda
 

4.2 Komisia LHBL

Každý tím registrovaný v LHBL je povinný si delegovať jedného zástupcu, ktorý sa stane členom komisie LHBL. Komisia súťaže sa v dohodnutých termínoch stretáva na zasadnutiach ohľadom činnosti LHBL. Komisia má vo svojej pôsobnosti právo prijímať uznesenia, ktoré sa týkajú výlučne bodu 2 stanov LHBL. Tieto uznesenia sú následne záväzné pre všetky tímy a hráčov LHBL. 

Komisiu LHBL tvorí:

delegovaní zástupcovia tímov LHBL

Ing. Jozef Kasanický - predseda VV LHBL

Tomáš Paprčka - podpredseda VV LHBL

Každý člen komisie LHBL disponuje v hlasovaní jedným hlasom okrem členov VV LHBL, ktorí  disponujú 2 hlasmi každý. 

Zasadnutie komisie zvoláva člen VV LHBL, pričom musí na neho pozvať všetkých členov komisie. Tím, ktorý podá žiadosť o zvolanie mimoriadneho stretnutia komisie LHBL, je povinný sa zasadania zúčastniť. V opačnom prípade mu bude udelená pokuta 20 EUR.  

Zo zasadnutia Komisie LHBL PRIPRAVÍ VV LHBL písomnú zápisnicu, v ktorej sú uvedené tieto údaje: dátum zasadnutia, mená prítomných, uznesenia, výsledky hlasovania.

4.3 Disciplinárna komisia

Všetky závažnejšie priestupky a porušenia pravidiel podľa bodu 2 stanov LHBL rieši disciplinárna komisia. Jej uznesenia sú záväzné a sú zverejnené na webovej stránke LHBL www.jlarena.com

Disciplinárnu komisiu tvorí:

jeden z rozhodcov, ktorý sa zúčastnil daného zápasu

Ing. Jozef Kasanický - predseda VV LHBL

Tomáš Paprčka - podpredseda VV LHBL

prípadne ďalšia osoba, ktorú pozve VV LHBL

 

V Liptovskom Mikuláši.

Dňa 1.3.2022